Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

Artikel1
Algemeen.
1,- Wanneer deze Algemene Verkoop-,Leverings- en Betalingsvoorwaarden deel uit maken van het aanbieden tot, en van overeenkomsten inzake het verrichten van het leveren van producten door de verkoper, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2,- In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder
-de verkoper:een ieder, die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst;de opdrachtnemer
- de koper:degene tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht;de opdrachtgever.

Artikel 2
Aanbieding.
Elke van de verkoper uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

Artikel 3
Prijs.
1,-Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, accijnsen, etc, en gelden af winkel of atelier.
2,-Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4.
Tekeningen, Berekeningen, Beschrijvingen, Modellen, e.d.
1,-In catalogi, op de website, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven.Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.
2,-De door de verkoper uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten voor in rekening zijn gebracht.

Artikel 5
Levertijd
1,-De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
- de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
- de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.
- de dag van ontvangst door de verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling door de koper dient te worden voldaan.
2,-Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.
3,-De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen. Indien buiten de schuld van de verkoper vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of door dat voor de uitvoering van het werk tijdig besteld materialen niet tijdig aan de verkoper worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.
4,-Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan de koper beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en gereed is, en de koper hiervan in kennis is gesteld.
5,-Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de verkoper van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
6,-Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6
Risico- en eigendomsovergang.
1,-Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 lid 4 draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voorzover aan de schuld van de verkoper te wijten. De verkoper is gerechtigd na het verstrijken van een termijn van 6 maanden nadat het product als geleverd geldt de goederen te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het door de koper verschuldigde.
2,-Onverminderd het in het vorige lid en in het artikel 5 lid 4 gestelde, gaat de eigendom van het product eest op de koper over wanneer al het door de koper aan de verkoper uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de verkoper is voldaan.

Artikel 7
Betaling
1,-Het aan de verkoper verschuldigde bedrag dient vóór levering en/of vóór het verrichten der diensten aan hem te worden voldaan, tenzij anders met hem overeengekomen.
2,-Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de verkoper of op een door hem aan te wijzen rekening, en zonder enige aftrek of verrekening, tenzij anders met hem overeengekomen.
3,-Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht vanwege rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige in gebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
4,-Aanvang van productie van het produkt geschied alleen na betaling van het overeengekomen bedrag. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8
Reclamering en garantie.
1,-Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak te geschieden. Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de in leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn, te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de verkoper terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
2,-Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de verkoper in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 4, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
3,-Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
-de niet inachtneming door de koper van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.
- normale slijtage.
- montage/instalatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper.
- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
- in overleg met de koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken.
- materialen die door de koper aan de verkoper ter bewerking zijn verstrekt.
- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instuctie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.
- door de verkoper van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de verkoper heeft verstrekt.
4,-Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden.

Artikel 10
Overmacht
Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.

Artikel 11
Geschillen
1,-Bij geschillen naar aanleiding van aanbiedingen en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is bevoegd de rechter in het arrondissement waarin de verkoper woonachtig is.
2,-Behoort een geschil als bedoeld in lid 1 tot de absolute competentie van de kantonrechter dan zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

Artikel 12
Annuleren enkel met betrekking tot online aankopen
U kunt zonder opgaaf van reden ten alle tijden uw bestelling annuleren.
1,- Annuleert u de bestelling voordat u betaald heeft dan breng ik daar geen extra kosten voor in rekening.
2,- Annuleert u na betaling maar zijn er nog geen kosten gemaakt voor bijvoorbeeld materialen, dan ontvangt u het gehele bedrag terug gestort.
3,- Annuleert u na betaling en zijn er reeds materiaal kosten gemaakt dan krijgt u het aankoopbedrag minus de helft van de gemaakte materiaalkosten terug gestort.

Artikel 13
Verzending enkel met betrekking tot online aankopen
1,-Verzending geschied na ontvangst van betaling op de overeengekomen bankrekening onder vermelding van bestelnummer.
2,-Verzendkosten komen op rekening van de klant.
3,-Verzending geschied aangetekend per PostNL, tenzij anders overeengekomen, eventuele verzendkosten worden hierop aangepast.

Artikel 14
Bedenktijd enkel met betrekking tot online aankopen
1,- U heeft tot 14 dagen bedenktijd na ontvangst van het sieraad. U kunt dan zonder opgaaf van reden het sieraad terug sturen.
2,- De bedenktijd geld niet op:
· goederen waar op verzoek van de consument gravures in zijn gemaakt, of waar op andere wijze op verzoek aanpassingen op een aangeboden model zijn gemaakt.
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
3,- Binnen deze tijd dient de klant zó om te gaan met de goederen dat er geen gebruikssporen ontstaan.
4,- Indien U gebruik wil maken van uw bedenktijd dient u dit schriftelijk; per e-mail of telefonisch aan mij kenbaar te maken.
5,- Gemaakte verzendkosten worden niet geretourneerd.
6,- Goederen dienen bij retournering in nieuw staat te verkeren, is dit niet het geval dan vervalt het recht op bedenktijd.
7,- Terugstorting van het bedrag geschied na ontvangst en inspectie van goederen en geschied binnen 14 dagen.

 

Artikel 15
Gegevensbeheer

1,- Indien u een bestelling plaatst bij Just Artisans, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Just Artisans. Just Artisans houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
2,- Just Artisans respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3,- Just Artisans maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Privacybeleid Just Artisans
https://www.justartisans.nl
Over ons privacybeleid
Just Artisans geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Just
Artisans. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/04/2018, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens
opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

- Webwinkelsoftware
Prestashop
1. Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Prestashop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Prestashopmaakt gebruik van cookies om technische informatie te
verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/ofopgeslagen.

- Webhosting
Antagonist
1. Antagonist.nl: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist.nl. Antagonist.nl verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist.nl heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

- E-mail en mailinglijsten

Mijn webhost
1. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn webhost. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons
e-mailverkeer vertrouwelijk.
Antagonist
2. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-
mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors
Cardgate
- Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Cardgate. Cardgate verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. Cardgate heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beschermen. Cardgate behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Cardgate deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en
informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van
Cardgate's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Cardgate bewaart uw gegevens niet langer dan op grond
van de wettelijke termijnen is toegestaan.

- Verzenden en logistiek
PostNL
1. Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.
- Facturatie en boekhouden
E-boekhouden.nl
1. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-
boekhouden.nl. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie
en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden.nl. Wij delen uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het
administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-
boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden.nl
gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

- Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
1. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

- Automatisch verzamelde gegevens
1. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

- Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Just Artisans op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij
gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

- Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

- Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

- Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

- Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

- Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

- Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

- Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van Just Artisans. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

- Cookies
1. Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

2. Statcounter

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Statcounter, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
hebben Statcounterniet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere statcounter diensten.


- Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


- Contactgegevens
Just Artisans
Van Calcarstraat 4
7415 ck Deventer
Nederland
T (061) 998-5034
E info@justartisans.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Coen Hofhuizen 

Artikel 16
Afbeeldingen en specificaties

1,- Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Just Artisans gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 17
Levering enkel met betrekking tot online aankopen

1,- Levering vindt plaats op bestelling.
2,- In het kader van de regels van de koop op afstand zal Just Artisans bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3,- Aan de leveringsplicht van Just Artisans zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Just Artisans geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
4,- Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.